Nieuwsoverzicht Groen

770.000 bedrijfswagens vervangen lost fileprobleem niet op

770.000 bedrijfswagens vervangen lost fileprobleem niet opdo, 2017-08-24 Lees voor

Groen juicht iedere vorm van vergroening van het wagenpark toe, maar blijft sceptisch over de regeringsaanpak van het fileprobleem. “770000 bedrijfswagens vergroenen zal het fileprobleem niet oplossen. We moeten mensen vooral blijven motiveren om over te stappen naar andere vervoersmodi, zoals de fiets of het openbaar vervoer”, stelt Stefaan Van Hecke, kamerlid Groen. Hij roept de regering op om eindelijk werk te maken van een mobiliteitsbudget voor iedereen.

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

Het voorstel van Open VLD is voor Groen teveel gefocust op de wagen, en te weinig op een mobiliteitsshift. “Natuurlijk staan we achter het idee om het wagenpark te vergroenen. Het fiscaal voordeel voor vervuilende bedrijfswagens mag dus ook voor ons op de schop”, stelt Van Hecke. “Dat neemt het basisprobleem niet weg: we staan met z’n allen in de file. Jaar na jaar groeien die files aan. De regering moet inzetten op een echte gedragsverandering, en dat kan via ons voorstel van een mobiliteitsbudget voor iedereen en extra investeringen in het openbaar vervoer. Zo heeft iedereen de vrijheid om te kiezen voor een volwaardig alternatief.”

 

Van Hecke mist een totaalvisie van deze regering op mobiliteit. Het mobiliteitsbudget dat de regering invoerde, geldt immers enkel voor wie er al één heeft. Bovendien moet de werkgever er mee instemmen. “Enkel wie al een jaar een bedrijfswagen heeft, heeft recht op cash. Het perverse effect hiervan is dat het aantal bedrijfswagens de laatste maanden fors zou zijn gestegen. Dat staat in schril contrast met de bedoeling om het fileprobleem op te lossen en de klimaatopwarming aan te pakken”, besluit Van Hecke.

België moet schadevergoeding eisen van Israël

België moet schadevergoeding eisen van Israëldo, 2017-08-24 Lees voor

Op enkele dagen voor de start van het nieuwe schooljaar, heeft Israël een Palestijnse school vernietigd in Jubbet Al Dib, een dorp in de buurt van Betlehem en in zone C van de bezette Palestijnse gebieden. Eerder werden zonnepanelen in een naburig dorp in beslag genomen. 

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Zowel de school als de zonnepanelen werden mee gefinancierd met Belgisch ontwikkelingsgeld. “Hoe zal de Belgische regering reageren op deze provocatie en schending van het humanitair recht?”, vraagt Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) zich af. “De zoveelste vernietiging van een Belgisch ontwikkelingsproject is wat ons betreft een diplomatiek incident. Een forse reactie is op zijn plaats. Indien Israël de schade niet vergoedt, moet België de Israëlische ambassadeur het land uitzetten en de diplomatieke relaties bevriezen.”

 

Het systematische beleid van Israël om Palestijnse infrastructuur in Zone C te vernielen is in strijd met de Conventie van Genève, zoals ministers Didier Reynders en Alexander De Croo in hun persbericht vandaag terecht opmerken. Het is hoopvol dat de regering de vernietiging niet alleen veroordeelt, maar ook aan Israël een schadevergoeding zal vragen. “Op 24 november 2016 werd een resolutie door de Kamer goedgekeurd, waarin op initiatief van Ecolo-Groen opgenomen werd om bilaterale schadevergoeding te vragen in het geval van een nieuwe vernietiging van een Belgisch ontwikkelingsproject. Tot voor kort trok de Belgische regering steeds de Europese paraplu open en wilde het geen initiatief nemen los van de andere Europese lidstaten. De Kamer wou daar verandering in zien. Dit is de eerste vernietiging sinds de goedkeuring van de resolutie. Gelet op de vraag van het parlement, kan de regering niet anders dan bilateraal en rechtstreeks een schadevergoeding te eisen”, zegt Wouter De Vriendt.

 

Eerder werden verschillende projecten die mee met Belgisch geld gefinancierd werden al door Israël vernietigd: een deel van het elektriciteitsnetwerk in Khirbat-Al-Tawil (29 september 2014), een speeltuin in Zaatara (12 april 2016), en een twintigtal infrastructuurprojecten van het West Bank Protection Consortium waaraan België voor 19% bijdraagt (sinds begin 2015). “Honderdduizenden euro’s Belgisch belastinggeld werden al door Israël vernietigd. De huidige regering is veel te laks geweest”, vindt Wouter De Vriendt. "De recente vernieling is een test case. Zullen Reynders en De Croo doen wat ze hebben beloofd: een bilaterale schadevergoeding eisen? De systematische schendingen van het internationaal recht door Israël louter in woorden ‘veroordelen’ werkt niet. Israël lacht ons uit. Het wordt tijd dat we hen duidelijk maken dat hun gedrag een kostprijs heeft.”

 

Het principieel akkoord (PRIAK): achterpoortje holt betonstop uit

Het principieel akkoord (PRIAK): achterpoortje holt betonstop uitwo, 2017-08-23 Lees voor

De aangekondigde betonstop dreigt te escaleren in een betonversnelling door een achterpoortje in de wetgeving ruimtelijke ordening. Groen dient een resolutie in om ervoor te zorgen dat dit achterpoortje zo snel mogelijk sluit en dat er enkel gebouwd kan worden in gebieden die daarvoor geschikt zijn.

Ingrid PiraVlaams parlementslid

Elke dag verdwijnt er in Vlaanderen 6 ha open ruimte. De Vlaamse regering wil daarom werk maken van een betonstop in Vlaanderen en er voor zorgen dat er enkel nog gebouwd wordt in woongebieden die goed gelegen zijn : vlak bij kernen van steden, gemeenten en dorpen, winkels, voorzieningen en openbaar vervoer. Vanaf 2040 mag er geen bijkomende ruimte meer worden bebouwd en de inname van open ruimte wordt vanaf 2025 gehalveerd. Een fantastisch initiatief, alleen blijkt de betonstop voorlopig enkel een papieren belofte. Zoals het er nu uit ziet, stevenen we af op een betonversnelling. Door de aankondiging van de betonstop werden verschillende slapende honden wakker gemaakt. Projectontwikkelaars en eigenaars van bouwgronden gingen snel op zoek naar een oplossing om de betonstop voor te zijn. Die oplossing vinden ze gemakkelijk, want in de bestaande wetgeving rond ruimtelijke ordening staat er nog een achterpoort open die ervoor zorgt dat er met gemak kan verkaveld worden: het Principieel Akkoord (PRIAK). Dat is een instrument om woonuitbreidingsgebieden (reservegebieden die gereserveerd zijn voor wonen als er elders geen plaats meer is) relatief vlot op de markt te brengen. Het PRIAK is in het leven geroepen als een manier om betaalbare kavels en woningen op de markt te kunnen brengen. De praktijk toont echter aan dat het systeem van PRIAK zijn eigen doel èn de doelstellingen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen voorbijschiet. Meer zelfs: vooral projectontwikkelaars worden hier financieel beter van, terwijl zowel kopers als de overheid het gelag betalen.

De afgelopen zes jaar is er al 253,45 ha onbebouwde oppervlakte in woonuitbreidingsgebied vrijgegeven voor bebouwing. Dat zijn meer dan 500 voetbalvelden. Bijna de helft van de aanvragen heeft betrekking op grond die niet aansluit bij een woonkern of in overstromingsgebied ligt. Met andere woorden: grond waarop niet gebouwd zou moeten worden.

Vooral projectontwikkelaars maken gretig gebruik van het PRIAK. Voor hen is het een handige manier op open ruimte in onbebouwde woonuitbreidingsgebieden snel in gebruik te nemen. Bijna 70% van de PRIAK’s werd aangevraagd door een ontwikkelaar. Twee projectontwikkelaars zetten zelfs heel actief in op PRIAK: één ontwikkelaar kon op deze manier al 1151 woongelegenheden op de markt brengen, de andere 577. Dat is 1 op 5 van het totaal aantal aanvragen.

De reden waarom vooral projectontwikkelaars zo happig zijn op PRIAK, is het financiële luik. Bij het verlenen van een PRIAK wordt duidelijk meerwaarde gecreëerd omdat de gebruikswaarde van het gebied fors toeneemt. Normaal gezien moet er dan een planbatenheffing - een belasting op de meerwaarde die een perceel krijgt door een bestemmingswijziging – aan de overheid betaald worden. Maar omdat de gemeente het in het in de meerderheid van de gevallen nalaat om een ruimtelijk plan op te maken omzeilt het PRIAK die planbaten. En dat zorgt ervoor dat de overheid financiële slagkracht verliest om een duurzaam ruimtelijk beleid uit te voeren.

Tel daarbij dat de verkoopprijs van kavels op PRIAK-gebied 20% duurder is dan in de rest van de gemeente, en je moet concluderen dat vooral ontwikkelaars profiteren van PRIAK, terwijl de initiële doelstelling ervan was om betaalbare kavels en huizen op de markt te brengen.

Om al deze redenen vraagt Groen een afschaffing van het PRIAK. Vlaams Parlementslid Ingrid Pira diende hiertoe een resolutie in. “Het is duidelijk dat de regelgeving langs alle kanten rammelt,” concludeert Pira. “In plaats van ontwikkelaars en gezinnen naar goed gelegen gronden en panden te leiden, worden de slecht gelegen gronden hen op een presenteerblaadje aangeboden. De originele doelstelling is volledig ondergraven en de huidige stand van zaken zorgt voor een betonversnelling, in plaats van een betonstop. Dit kan en moet anders.”

Ternat zet erfgoed in de kijker

Ternat zet erfgoed in de kijker Lees voor

Iedereen kent ze wel: de witte nutskasten die je overal in het straatbeeld ziet. Echt mooi zijn ze niet, maar daar hebben ze in Ternat iets op gevonden. Op de exemplaren op het Marktplein werden er foto's gekleefd die Ternat tonen zoals het was in 1900. Ze werden zo geplaatst dat je de huidige situatie in de achtergrond kan zien.

"We willen met de gemeente ons Ternatse erfgoed voor meer mensen toegankelijk maken", legt Groen-schepen van Erfgoed en Toerisme Guido Van Cauwelaert uit. "Er komen ook nog bordjes met uitleg bij de foto's, zoals we ook al hebben aan het oude gemeentehuis en aan de pomp uit 1900."

Er is ook erg veel erfgoed in Ternat. "Het marktplein, dat door de Ternattenaren de dries genoemd wordt, dateert al uit de Nervische tijd", weet plaatselijk geschiedkundige Frans Du Mong van de Commissie Erfgoed. "De dries wordt voor het eerst vermeld in een akte uit 1446, maar hij is dus al veel ouder."

Wie het Ternat van de vorige eeuw wilt gaan bewonderen kan dus voortaan terecht op Marktplein.

Guido Van Cauwelaert Feiten
 • 16 aug 2017
 • Ternat
Andere realisaties
 • Filip Watteeuw

  "Voor het einde van de zomer 2014 is het nieuwe nachtnet een feit, de vertramming van lijnen 3 en 7 komt er door en de eerste supertrams komen naar Gent". Aan het woord voormalig fractieleider in het Vlaams Parlement Filip Watteeuw maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mobiliteitsschepen in Gent. Eén en al daadkracht.

  Meer
 • Luc Robijns

  Luc Robijns, onze eerste en enige député, zet concrete stappen voor een beter klimaat. 57 Vlaams-Brabantse gemeenten en 25 middenveldorganisaties ondertekenden het klimaatengagement. Het hele traject naar een klimaatneutrale provincie kan niet slagen zonder de medewerking van alle betrokken actoren zoals de gemeenten, middenveldorganisaties, bedrijven en burgers. Daarom worden zij nu reeds actief betrokken in ons beleid.

  Meer
 • Eddie Boelens

  Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 stappen Eddie Boelens en Marc Van Godtsenhoven na een stevige onderhandelingsronde in de meerderheid van Grimbergen. Vooral om dingen te kunnen doèn. In hun nieuwjaarstoespraak kunnen de twee groene schepenen na één jaar al mooie resultaten voorleggen. 

  Meer
 • Veerle Leroy

  Met meer groen en natuur beschermen ze in Beersel het mooiste wat hun gemeente te bieden heeft.

  Meer
Meer realisaties

Groen vraagt Vlaams verbod op plastic zakjes

Groen vraagt Vlaams verbod op plastic zakjesma, 2017-08-14 Lees voor

Steeds meer landen en regio’s verbieden plastic zakjes. Onder meer in California, Costa Rica, Mali, Bangladesh, Rwanda, Kenya, Marokko, Italië, Frankrijk en ons eigen Wallonië & Brussel is zo’n verbod al een feit. Vlaanderen hinkt nog steeds achterop. Groen vraagt dat er dringend werk gemaakt wordt van een Vlaams verbod. “Alle Belgen verbruiken samen meer dan 1 miljard plastic zakjes. Dat kan en moet anders"

Annemie MaesBrussels parlementslid

Niet alleen het aantal plastic zakjes dat jaarlijks in ons land wordt gebruikt is torenhoog, ook de kostprijs om ze op te ruimen is dat. Met 1.1 miljard zakjes per jaar, of omgerekend zo’n 98 zakjes per persoon, loopt de kostprijs om het daarmee gepaard gaande zwerfaval in Vlaanderen en Brussel op te ruimen op tot 61,5 miljoen euro.
 
De laatste jaren namen verschillende supermarkten al initiatieven om de plastic afvalberg te verkleinen. Afgelopen week kondigde Aldi bijvoorbeeld nog aan dat het in zijn Nederlandse vestigingen stopt met de verkoop van plastic draagtassen. In ons land ging de sector al in 2004 het vrijwillige engagement aan om aan de kassa geen eenmalige plastic zakken meer te geven en in plaats daarvan herbruikbare alternatieven te promoten. Sindsdien werd er al meer dan 4,5 ton plastic uitgespaard en verminderde het gebruik van eenmalige plastic zakken met 89 procent.
 
Maar we kunnen en moeten nog meer doen. Denk aan de vele marktkramen, slagerijen, bakkerijen, frietkoten en apotheken waar er te pas en te onpas een plastic zakje wordt meegegeven aan de klant. “Het wordt hoog tijd voor een totaalverbod op plastic zakjes in ons land,” zegt Brussels parlementslid Annemie Maes. “Wallonië verbood plastic zakjes voor eenmalig gebruik vorig jaar al, en in Brussel gaat het verbod vanaf september van kracht. Vlaanderen moet nu volgen. Elk jaar komt er 10 miljoen ton plastic in zeeën en oceanen terecht. Bij dit tempo zal er in 2050 evenveel plastic als vis in de oceanen zwemmen. En jaarlijks stijgt de productie van plastic nog met 4%.”
 
Blijft de vraag of de Vlaamse meerderheid mee zal willen. Als het van Vlaams Minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) afhangt, komt het verbod er. In februari kondigde zelfs een verbod op plastic wegwerpzakjes aan. Dat decreet raakte niet goedgekeurd omdat coalitiepartner Open VLD ertegen gekant was. “Wij nemen liever maatregelen samen met de sector,” verwoordde viceminister-president Bart Tommelein het toen. Een vreemd non-argument, aangezien de sector niet blijkt te wachten op de politiek en zelf al maatregelen neemt. Groen vraagt de overheid om het voortouw te nemen. Het kabinet van Schauvliege laat weten dat de minister nog steeds bereid is om een totaalverbod in te voeren. “De maatschappelijke ongerustheid over de plasticvervuiling wordt steeds groter. Een totaalverbod is dus ook niet meer dan logisch. We kunnen alleen maar hopen dat we er op een dag toch nog een meerderheid voor vinden,” klinkt het daar.
 
Groen wil de plasticvervuiling een halt toe roepen door een verbod in te voeren op alle plastic zakjes voor eenmalig gebruik, de productie van 100% composteerbare zakjes te faciliteren, statiegeld in te voeren op drankverpakkingen, meer plastic te recycleren door alle plastic toe te laten in de PMD-zak en de waterzuivering te verbeteren om zo veel mogelijk microplastics uit ons water te halen.

Fusies gemeenten geen overweldigend succes

Fusies gemeenten geen overweldigend succesvr, 2017-08-11 Lees voor

Slechts 10 van de 308 Vlaamse gemeenten wil fuseren. Vlaams parlementslid Ingrid Pira roept op om van Vlaanderen een driestromenland te maken en de provincies om te vormen tot stads- en streekgewesten.

Ingrid PiraVlaams parlementslid

Er zijn op dit moment principiële akkoorden voor 4 fusies tussen in totaal 8 gemeenten. Het kost de Vlaamse overheid 500 euro per inwoner schuldverlichting of in totaal 49,69 miljoen euro. Dat antwoordt Liesbeth Homans op een vraag van parlementslid Ingrid Pira (Groen). “We zijn niet tegen fusies, maar zouden dat geld veel liever zien gaan naar de vorming van stads- en streekgewesten”, aldus Ingrid Pira.

Voor einde 2017 moeten gemeenten die willen fusioneren en aanspraak willen maken op 500 euro schuldverlichting per inwoner dat voornemen melden aan de Vlaamse Overheid. In antwoord op een schriftelijke vraag van Ingrid Pira (Groen) laat minister Homans weten dat er op dit moment 4 principiële akkoorden zijn tussen 8 gemeenten om de fuseren : Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, Kruishoutem en Zingem, Aalter en Knesselaere en Overpelt en Neerpelt. Puurs en St. Amands zullen in september 2017 op hun gemeenteraden beslissen tot een fusie. Noot : de 10 gemeenten worden allemaal geleid door een CD&V-burgemeester. 

“Tien gemeenten die willen fuseren op een totaal van 308 Vlaamse gemeenten is niet overweldigend”, aldus Ingrid Pira. Het is voor het parlementslid een bewijs dat – hoewel er een aantrekkelijk financieel voordeel aan vast hangt - vele gemeenten niet enthousiast zijn voor een fusie, en dat is volgens Pira logisch.  “De partij van Liesbeth Homans wil door fusies van gemeenten komen tot een tweestromenland : grote gemeenten enerzijds en Vlaanderen anderzijds. Terwijl de realiteit is dat er op het lokale niveau al jarenlang een organische evolutie aan de gang is bij steden en gemeenten om in regioverband samen te werken.”

Groen wil in Vlaanderen geen tweestromenland maar een driestromenland, waarbij het tussen-niveau dat nu de provincie is, vervangen wordt door stads-en streekgewesten. “Stads- en streekgewesten zijn het niveau van de toekomst, het gaat om centrumsteden en de omgevende gemeenten, het gaat om het natuurlijk gebied waarbinnen mensen wonen, werken, zich verplaatsen met fiets of openbaar vervoer, naar school of ziekenhuis gaan, gaan shoppen enzovoort. 'Les bassins de vie', zoals het zo mooi genoemd wordt in Frankrijk. Wereldwijd is die beweging aan de gang”, aldus nog het Vlaams parlementslid. Volgens Ingrid Pira zullen zowel Vlaanderen als de gemeenten op termijn bevoegdheden afgeven aan het stads- en streekniveau.

Groen heeft enkele maanden geleden een voorstel van decreet ingediend om provincies om te vormen tot stads- en streekgewesten. “Er moeten democratische stads- en streekgewestraden komen waar op termijn de vele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen in kantelen. Dàt is pas een antwoord op de vele structuren, mandaten en verrommeling”, aldus nog Pira. Hierbij verwijst Pira nog naar de regioscreening die toenmalig Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois begon, maar in de koelkast werd gestoken toen Liesbeth Homans minister werd.

Gratis fietsen in Sint-Niklaas

Gratis fietsen in Sint-Niklaas Lees voor

Sinds begint dit jaar stelt Sint-Niklaas via zes organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare mensen twintig gratis fietsen ter beschikking.

Dankzij de fietsen krijgen de mensen meer bewegingsvrijheid. Zo hebben sommigen al kunnen ingaan op een jobaanbieding die iets verder van huis ligt. 

'Het bezit van een fiets neemt een belangrijke drempel weg', weet Sofie Heyrman, schepen van Welzijn (Groen). 'Het geeft deze mensen meer kansen om werk te vinden, hun kinderen op tijd naar school te brengen of een opleiding te volgen.'

De gebruikers krijgen de fiets een jaar gratis ter beschikking en betalen hiervoor een borg.

Sofie HeyrmanSchepen Feiten
 • 07 aug 2017
 • Sint-Niklaas
Andere realisaties
 • Marina De Bie

  Door parkeersensoren te installeren kan er sneller ingegrepen worden als autobestuurders te lang parkeren. "De stad Mechelen komt hiermee tegemoet aan de vraag van de lokale handelaars om dicht bij hun winkels te kunnen laden en te lossen", aldus Marina De Bie, de groene schepen die inmiddels al vele jaren bestuurservaring op de teller heeft.

  Meer
 • Filip Watteeuw

  "Voor het einde van de zomer 2014 is het nieuwe nachtnet een feit, de vertramming van lijnen 3 en 7 komt er door en de eerste supertrams komen naar Gent". Aan het woord voormalig fractieleider in het Vlaams Parlement Filip Watteeuw maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mobiliteitsschepen in Gent. Eén en al daadkracht.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB werd op 20 februari verkozen als 'Regionale overheidsorganisatie van het jaar 2014'. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan overheidsorganisaties die uitblinken in klantgerichtheid, effectiviteit en efficiëntie, strategie en duurzaamheid. Ex-voorzitster Adelheid Byttebier is terecht fier.

  Meer
 • Rik Jellema

  De Brusselse gemeente Etterbeek sleept net voor de jaarwisseling het eerste duurzaam wijkcontract in de wacht. Eindelijk. En dat dank zij onze groene schepen Rik Jellema.

  Meer
Meer realisaties

Ducarme en FAVV moeten grootst mogelijke transparantie geven

Ducarme en FAVV moeten grootst mogelijke transparantie gevenzo, 2017-08-06 Lees voor

Groen vraagt de grootst mogelijke transparantie en een versterking van de controles om de veiligheid van het voedsel te garanderen. De huidige situatie stelt veel vragen over de controlecapaciteit van het Federale Voedselagentschap (FAVV).

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider Anne DedryFederaal parlementslid

Groen vraagt de grootst mogelijke transparantie en een versterking van de controles om de veiligheid van het voedsel te garanderen. De huidige situatie stelt veel vragen over de controlecapaciteit van het Federale Voedselagentschap (FAVV). Dit stellen fractieleider Kristof Calvo en Kamerlid Anne Dedry naar aanleiding van de vernietiging van miljoenen eieren in binnen- en buitenland. Ze roepen bevoegd minister Dennis Ducarme (MR) op om de Kamercommissie versneld bij elkaar te roepen en duidelijkheid te verschaffen aan het parlement en de bevolking. De consument en hun gezondheid beschermen zou toch de prioriteit moeten zijn?

 De gelijkenissen met de dioxinecrisis roepen ernstige vragen op. Kristof Calvo: “Het FAVV was op de hoogte sinds de maand juni. Waarom werd de besmetting zo lang geheim gehouden en werden er niet meer pro-actieve maatregelen genomen? Hoeveel besmette eieren zijn er ondertussen verkocht en geconsumeerd? Het Federaal voedselagentschap (FAVV) moet onmiddellijk de cijfers vrijgeven van de concentraties fipronil in besmette eieren. De grootste mogelijke transparantie is noodzakelijk. Als het FAVV dit niet zelf doet moet minister Ducarme die duidelijkheid verschaffen.“

Enkele jaren geleden waarschuwde de baas van het FAVV dat de kerntaken van het agentschap in gedrang kwamen door de vele besparingen. Kamerlid Anne Dedry: “Deze situatie roept ernstige vragen op over de controlecapaciteit en de werking van het FAVV. We moeten zeker zijn dat er geen veel zwaardere besmetting heeft plaatsgevonden. In tussentijd vraagt Groen een versterking van de controles op producten die bestemd zijn voor industrieel verwerking om risico voor de volksgezondheid uit te sluiten.”

 

Premier Michel Moet Eindelijk De Volledige Waarheid Vertellen

Premier Michel Moet Eindelijk De Volledige Waarheid Vertellenvr, 2017-08-04 Lees voor

De regering moet eindelijk open kaart spelen over alle besliste maatregelen in het zomerakkoord. Er zijn heel wat besparingen, maar die probeert Michel achter te houden.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

'De regering moet eindelijk open kaart spelen over alle besliste maatregelen in het zomerakkoord. Er zijn heel wat besparingen, maar die probeert Michel achter te houden.' Dat zegt Groen-fractieleider Kristof Calvo nu bekend raakt dat mensen die na hun 50 hun baan verliezen hun pensioen zullen zien verminderen. 'De regering Michel bespaart meer in de pensioenen, dan men belooft te halen bij de supervermogens.'

Calvo: 'Opnieuw blijkt de regering met het zomerakkoord mensen die het al moeilijk hebben te viseren. Bij die ene maatregel - met opbrengst 20 miljoen euro - blijft het trouwens niet. Dit is nog maar een eerste maatregel, maar er zit nog heel wat aan te komen. Uit de documenten waar Groen en Ecolo over beschikken blijkt dat er nog veel meer besparingen in de pensioenen zijn beslist. Tot 273 miljoen euro in 2019. Gepensioneerden dreigen zo een van de verliezers van het zomerakkoord te worden.'

 Hetzelfde gebeurt in de gezondheidszorg en de arbeidsmarkt, waar ook besparingen zijn beslist waarover niet wordt gesproken. 'Michel is niet eerlijk. Noch qua aanpak noch qua beslissingen. Hij moet gewoon alle cijfers delen met parlement en bevolking in plaats van zich te beperken tot een goed nieuws show en verder verstoppertje te spelen', aldus Calvo.

Meer resultaat met minder geld

Meer resultaat met minder geldwo, 2017-07-26 Lees voor

Het afgelopen werkjaar 2016-2017 kreeg ik meermaals de vraag of er eigenlijk nog wel een toekomst is voor de provincies? Gaat de Vlaamse regering van NV-A, CD&V en Open VLD de provincies niet afschaffen? Hoe zit dat nu precies? Zijn ze echt zo overbodig als we denken? En gaan we met de afschaffing van de provincies echt zoveel geld besparen?

Tie RoefsGedeputeerde

Europese hervormingsijver

Om te beginnen is de institutionele hervormingsijver van deze Vlaamse regering geen origineel of uniek gedacht. In heel Europa zoekt men momenteel naar een betere organisatie van de overheid. Zo vervingen in Denemarken vijf regio’s de dertien provincies. De Deense regio’s zijn bevoegd voor gezondheidsbeleid. De rechtstreeks verkozen provincieraden werden vervangen door getrapt samengestelde raden waarin de gemeenten vertegenwoordigd zijn. Ook in Italië is er een hervormingsgolf. Sinds 2015 worden verschillende provincies er omgevormd tot ‘metropolitane steden’ die de bevoegdheden van de voormalige gemeentelijke en provinciale overheden combineren.

Bij haar aantreden in 2014 stelde deze Vlaamse regering op haar beurt verschillende verregaande functionele hervormingen voor de provincies voor. Vanaf 2018 zouden de provincies alleen nog maar bevoegd zijn voor zogezegde ‘grondgebonden bevoegdheden’, denk aan ruimtelijke ordening, leefmilieu en landbouw. Vlaanderen zou de activiteiten en het personeel van de provincies voor persoonsgebonden bevoegdheden zoals jeugd, cultuur, welzijn en sport overnemen. Vlaams-Brabant zou na de verkiezingen van 14 oktober 2018 nog maar 35 in plaats van 72 provincieraadsleden en nog maar vier in plaats van zes gedeputeerden tellen.

Verdommenishoekje

Het is niet de eerste keer natuurlijk dat er in ons land nagedacht wordt over de hervorming van het institutionele landschap, tot frustratie van menig burger. Voor de grote staatshervormingen van de jaren ’70 – ‘80 kende België een drieledige bestuursopbouw met gemeenten, provincies en het centrale niveau. In de jaren ‘70 kregen de provincies echter concurrentie van de nieuwe bestuurslaag op regionaal -in casu Vlaams- niveau. Tegelijkertijd werden steden en gemeenten groter en sterker. Ze organiseerden zich in tal van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de intercommunales. De rol van de provincies kwam in deze context in de verdrukking . Voor burgers is het veel minder duidelijk dan vroeger welke (potentiële) meerwaarde provincies hebben.

Zoden aan de dijk?

Dat legt waarschijnlijk ook uit waarom de huidige hervorming van de provincies zo weinig wordt bekritiseerd? Waarom wordt zo weinig de vraag gesteld of de hervorming wel zo functioneel is als ze wordt bedoeld? Zal ze leiden tot betere resultaten met minder geld?

We moeten er niet flauw over doen. Het grote geld zal niet gevonden worden in de som van de maandelijkse zitpenningen van verkozen provincieraadsleden. Bovendien stelt Vlaanderen nog altijd dat het niet zal besparen op de activiteiten en het personeel dat het op vlak van jeugd, cultuur, sport en welzijn van de provincies overneemt. Er is nu zelfs sprake van de creatie van Vlaamse provinciale fondsen voor de genoemde sectoren waardoor we weer terug bij af zijn. Want waarin zit dan de besparing? Wie gaat aan de slag met die provinciale fondsen? De voormalige provinciale ambtenaren toch?

Ik heb de hervorming het afgelopen jaar intensief opgevolgd, vooral als bestuurslid van de Vereniging voor Vlaamse Provincies (VVP). Onder voorzitterschap van gedeputeerde Luk Lemmens (NV-A) staat de hervorming van de provincies bijna maandelijks op de agenda. Niet zelden wordt de vraag gesteld: “Wat wíl de Vlaamse regering nu eigenlijk?”. Ook door collega-gedeputeerden die behoren tot de partijen die in deze Vlaamse regering de hervorming van de provincies doorduwen. Meermaals laten ze horen niet tevreden te zijn met de hervorming van de provincies. Wat is bijvoorbeeld de zin van de uitsluiting van de provincies uit intergemeentelijke samenwerkingen? Wat wil de Vlaamse regering ermee bereiken?

Bestuurlijke verrommeling

Vlaanderen telt heel veel intergemeentelijke samenwerkingen of intercommunales. Voor Groen zijn de talrijke intercommunales, veel meer dan de provincies, oorzaak van de ‘bestuurlijke verrommeling’ in Vlaanderen. Als meestal nog wel duidelijk is wie in de besturen van de intercommunales zetelt, dan is het besluitvormingsproces dat veel minder. In de provincies verkiest de burger de bestuurders rechtstreeks. De partijen die niet tot de meerderheid behoren, onderwerpen het gevoerde provinciale beleid aan democratische controle. In intercommunales komen burgemeesters of schepenen samen. Ze nemen er beslissingen zónder directe democratische controle door de oppositie. Ik vind dat minstens even erg als dat diezelfde burgemeesters een zitpenning zouden ontvangen voor de bijgewoonde vergadering. Ik hou er niet van dat dingen boven mijn hoofd worden besloten. Niet als burger en niet als politica.

Van provincies naar stads- en streekgewesten

Afgelopen werkjaar juli 2016-2017 hebben we veel nagedacht over de zin en de onzin van een bovenlokaal bestuursniveau. Binnen de partij ontwikkelden we onder leiding van Groen Vlaams parlementslid Ingrid Pira een voorstel om de provincies gefaseerd om te bouwen tot stads-en streekgewesten. Tegen 2030 moeten ze volgens ons de provincies vervangen.

Als Groen geloven we in de zin van een territoriale hervorming. We geloven in streekbesturen die, georganiseerd rond sterke steden, dicht bij de noden en de beleving van de burgers staan. Die streekbesturen zijn uiteraard rechtstreeks door de burger verkozen. Wij zouden hierbij de opsplitsing tussen ‘grondgebonden’ en ‘persoonsgebonden’ bevoegdheden niet maken. Die opsplitsing vinden we onlogisch. Ook op het vlak van persoonsgebonden bevoegdheden kan een regionaal bestuur een belangrijke rol uitoefenen. De functie van de streekbesturen zou volgens ons moeten gaan over economie, milieu en wonen, maar ook over jeugd, sport, cultuur en welzijn. Een groot deel van de intercommunales zou opgaan in de streekbesturen. Dat zou een pak op de borrel schelen. En dat zou de democratie en transparantie ten goede komen. Een streekraad, samengesteld uit leden van meerderheid en oppositie, zou immers controle uitoefenen op de inhoudelijke gang van zaken. Ongehoorde vergoedingen zouden zo niet meer aan het oog ontsnappen.

Een gefaseerde ombouw van de provincies tegen 2030 tot stads-en streekgewesten kan volgens ons wél leiden tot meer efficiëntie en meer effectiviteit. Met andere woorden: met minder geld meer maatschappelijk gedragen resultaat bewerkstelligen! Wij zijn er alvast helemaal klaar voor.

Zomerakkoord: 'Niet de noodzakelijke operatie rechtvaardigheid'

Zomerakkoord: 'Niet de noodzakelijke operatie rechtvaardigheid'wo, 2017-07-26 Lees voor

Uiteraard zijn de maatregelen voor KMO’s een goede zaak, maar het geheel is dat absoluut niet. De noodzakelijk operatie rechtvaardigheid blijft uit.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Fractieleider Kristof Calvo (Groen) reageert teleurgesteld op het zomerakkoord van de federale regering. “Uiteraard zijn de maatregelen voor KMO’s een goede zaak, maar het geheel is dat absoluut niet. De noodzakelijk operatie rechtvaardigheid blijft uit. En er is niet één maatregel inzake milieu en klimaat. Dit blijft de blinde vlek van de regering', aldus Calvo in eerste reactie op de communicatie vanuit de regering.

De fiscaliteit wordt vooral complexer. Op vlak van rechtvaardige fiscaliteit blijft het ruim onder de verwachtingen. Calvo “De taks op effectenrekening is een muizenstapje richting rechtvaardige fiscaliteit. Wie meer dan 1 miljoen euro op effectenrekening zou naar verluidt 750 euro effectentaks betalen. De maatregel lijkt ook eenvoudig te omzeilen. Hiermee zal de roep naar fiscale rechtvaardigheid niet verdwijnen. ” 

De regering zet flexibilisering van de arbeidsmarkt verder, maar heeft geen oog voor de negatieve gevolgen. “In theorie klinkt dit allemaal goed, maar in de praktijk er zijn heel wat verliezers: meer tijdelijke en deeltijdse job met slechte uren en laag loon, maar ook steeds meer burn-out en ziekte. Overuren kloppen en moeten bijverdienen wordt steeds meer de norm en dat is geen goede zaak.”

Groen ijvert voor volwaardige jobs met een goed loon die burgers perspectief geven. Een gerichte lastenverlaging is daarvoor het beste instrument.”

De financiering van de maatregelen blijft de achilleshiel van deze regering. Calvo: “De regering lijkt zich rijk te regelen, maar de verwachte inkomsten worden keer op keer niet gehaald. Het is zeker nog uitkijken naar de details van het akkoord, bijvoorbeeld alle besparingen waar men nog niet over spreekt."

 

Mechelen voert feestencharter in

Mechelen voert feestencharter in Lees voor

Stadsfeesten moeten voor iedereen een feest zijn. Om dat te garanderen, voert Mechelen een feestencharter in. Zo engageren alle organisatoren van evenementen in de bruisende stad zich om de overlast tot een minimum te herleiden.

"Mechelen blijft een bruisende stad, maar we willen dat daar een uitgebreid draagvlak voor blijft bestaan", zegt Kristof Calvo, voorzitter van mmMechelen Feest. "Het is belangrijk een consensus te vinden waarin iedereen achter kan staan: soms is er ruimte om te feesten maar soms moet er ook rust zijn in de stad."

De organisatoren die het Feestencharter ondertekenden beloven om hun evenementen te spreiden over de stad en om omwonenden en handelaars goed te informeren. Bovendien verbinden ze zich ertoe de geluidsnormen en de sluitingsuren te respecteren.

Bij het Feestencharter hoort een actieplan, zodat alle evenementen in goede banen kunnen geleid worden. Naderhand wordt alles grondig geëvalueerd met de organisatoren en andere betrokkenen. Er zullen ook jaarlijks evenementsprijzen worden uitgereikt waar bijvoorbeeld het origineelste of duurzaamste evenement beloond worden.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider Feiten
 • 24 jul 2017
 • Mechelen
Andere realisaties
 • Tie Roefs

  De provincie Vlaams-Brabant pakt uit met een ambitieus klimaatplan. Tegen 2040 moet de provincie klimaatneutraal zijn. "We willen de Europese doelstellingen sneller realiseren dan 2050", vertelt gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid Tie Roefs (Groen). De provincie wil een voorbeeld zijn voor gemeenten en spoort de Vlaamse en federale overheid aan tot actie.

  Meer
 • Jeremie Vaneeckhout

  Groot-Anzegem gaat een nieuw tijdperk in. De gemeenteraad keurde het Ruimtelijk Uitvoeringsplan goed.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  Een ambitieus beheerscontract met een belangrijke capaciteitsuitbreiding, extra investeringen in de veiligheid, en een verbeterde klantvriendelijkheid. Na bijna vier jaar aan het hoofd van de MIVB, de Brusselse Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer, kan Adelheid Byttebier tevreden terugblikken op het geleverde werk. ‘Ik blijf verbonden met de MIVB, en samen met alle betrokkenen hebben we de toekomst voorbereid. Daar ben ik trots op.'

  Meer
 • André Van de Vyver

  Bijna vier op de tien Vlaamse kiezers zijn straks 55-plussers. Nog jarenlang gezond, actief en autonoom blijven, dat is wat die zilveren kiezers willen. Erbij horen, betrokken zijn. En als de witte leeftijd toeslaat, kunnen terugvallen op de nodige zorg, dichtbij huis, aan huis. Een droom? Met Groen in het bestuur kan het. Zoals bijv. in Kontich, Zwijndrecht en Mechelen.

  Meer
Meer realisaties

"CD&V moet voet bij stuk houden."

"CD&V moet voet bij stuk houden."wo, 2017-07-19 Lees voor

Premier Charles Michel (MR) probeert de CD&V-meerwaardebelasting te begraven. Met een abonnementstaks op effectenrekening hoopt hij een akkoord te vinden in zijn regering. Groen-fractieleider Kristof Calvo hoopt dat CD&V zich niet zo makkelijk laat paaien: "Er klinkt een brede roep om fiscale rechtvaardigheid. Alleen een substantiële bijdrage op de echt grote vermogens is de juiste stap. Michel ambieert nu weer een mini-stap, weer gericht op de eerder klassieke belegger. Dat is niet de grote hervorming die we nodig hebben."

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Calvo roept CD&V op om voet bij stuk te houden. "Opgeven mag men nu echt niet doen. Je ziet hetzelfde in de discussie rond de uitspraken van Francken over het redden van vluchtelingen op zee: CD&V heeft een probleem met de uitspraken maar laat toch betijen. Mensen zitten inderdaad niet te wachten op een regeringscrisis, maar politici die hun idealen keer op keer loslaten zijn ook schadelijk voor het vertrouwen in politiek."

 

Voor Groen is en blijft een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens een absolute prioriteit. Vandaag stelt Groen haar sociaaleconomisch rapport van de regering Michel voor. "Daaruit blijkt heel duidelijk: we hebben net meer rechtvaardigheid nodig, niet minder", kondigt Calvo alvast aan.

Rapport Ecolo-Groen over federale regering: "Michel maakt ziek"

Rapport Ecolo-Groen over federale regering: "Michel maakt ziek"wo, 2017-07-19 Lees voor

Terwijl premier Michel nog een superakkoord uit de brand probeert te slepen, maakt Ecolo-Groen de balans op van het sociaaleconomische beleid van de federale regering. “Als de premier niet enkel de regeringspartijen maar ook de bevolking met een goed gevoel de zomer wil in sturen, zal hij het over een andere boeg moeiten gooien."

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Dat vinden fractieleiders Kristof Calvo en Jean-Marc Nollet. Ecolo-Groen erkent een aantal positieve punten, zoals de bijkomende jobs en het groeiend aantal starters. Maar tegelijk wijzen ze op een aantal grote problemen. “Er zijn heel wat verliezers na drie jaar Michel”, klinkt het.

 

Begroting zorgenkind

De begroting is al van bij het begin van deze legislatuur een moeilijk te nemen horde. De regering legde de lat voor zichzelf steeds lager, tot uiteindelijk vorige week beslist werd om het beloofde evenwicht voor 2019 los te laten. “Voor Groen is een begroting in evenwicht geen fetisj”, laat Kristof Calvo optekenen, “Een samenleving in evenwicht is dat wel.” Maar net daar blijkt het schoentje te wringen.

“Qua investeringen doen we het bijvoorbeeld niet goed. Netto investeren we 0, al geruime tijd. We lappen tunnels op, maar maken onze samenleving en economie niet klaar voor de toekomst. Met een boutade zou je kunnen stellen: dit N-VA-beleid is er een van socialistische tekorten na liberale besparingen zonder de noodzakelijke groene investeringen”, aldus Calvo.

 

Jobs, maar…

Doet deze regering dan helemaal niets om het tij te keren? Gelukkig niet. Er zijn wel degelijk jobs bij gekomen sinds 2014. Alleen zijn er nog steeds te weinig mensen aan het werk. De werkzaamheidsgraad blijft erg laag. In 2020 zou 73% van onze bevolking aan het werk moeten zijn. Op dit moment is dat nog maar een dikke 67%.  Jammer genoeg betreft het hier ook steeds vaker tijdelijke jobs.

Tel daarbij het feit dat het aantal leefloners aan een spectaculaire klim bezig is en dat het aantal langdurig zieken toeneemt en de arbeidsongeschikt verder stijgt, en het is duidelijk dat er nog enorme uitdagingen liggen op vlak van werkbaar werk voor iedereen.  En dat niet alleen, ook het armoederisico zit in de lift voor elk arbeidsmarktstatuut. Vooral voor de meest kwetsbaren in de samenleving neemt het risico fors toe.

 

Milieu als blinde vlek

Het milieubeleid blijft de blinde vlek. Ons land is goed op weg om de doelstellingen rond hernieuwbare energie en luchtvervuiling compleet te missen. En terwijl we achterop blijven hinken wat luchtvervuiling betreft, neemt het aantal bedrijfswagens wel in rap tempo toe. Sinds 2014 kwamen er zo’n 50.000 meer bedrijfswagens bij op onze wegen. Het mag dan ook geen wonder heten dat ook het aantal dagen met structurele files steeds groter wordt.

 

“De optelsom van dit alles is bijzonder zorgwekkend. Dit beleid maakt ziek. Jobs worden precairder en milieuproblemen slepen immers aan. Zo zijn er ook heel wat verliezers na bijna 3 jaar Michel”, aldus Calvo.

 

Ecolo-Groen roept Michel op om het over een andere boeg te gooien. Calvo: “Laat deze onderhandelingen niet enkel dienen om de regeringspartijen gunstig te stemmen, maar laat ze een hoopvol teken van visie zijn voor de hele bevolking. De maatregelen die nu uitlekken maken ons alvast heel bezorgd”

Asielchaos in Europa mag geen mensenlevens kosten

Asielchaos in Europa mag geen mensenlevens kostenma, 2017-07-17 Lees voor

Voor Groen zijn de reddingsmissies van de Louise-Marie een voorbeeld van hoe het Belgisch leger internationaal het verschil kan maken. In enkele maanden tijd redde de Louise-Marie honderden mensenlevens en vatte men 100 mensensmokkelaars. 

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vindt de reddingsmissies van de Louise-Marie echter contraproductief. Kamerlid Wouter De Vriendt roept staatssecretaris Francken op het hoofd koel te houden. “De Belgische militairen kunnen trots zijn op hun humanitaire reddingsacties, en verdienen onze lof. Deze reddingsmissies afbouwen is vanuit humanitair perspectief onverdedigbaar. Het kan niet dat mensen verdrinken omdat Europa haar asielprocedure niet op orde heeft”, stelt De Vriendt. Hij vraagt premier Michel (MR) om een duidelijk signaal van de regering over de reddingsmissies.

 

De Louise-Marie neemt voor België deel aan operatie Sophia, een Europese reddingsmissie in de Middellandse Zee. Ook andere lidstaten doen hun deel. “Die Europese solidariteit is belangrijk. Als elk land wegkijkt, zoals Francken nu voorstelt, en zich terugtrekt, dan sterven die mensen op de Middellandse Zee”, stelt De Vriendt. “Francken is de kille boekhouder die met zijn rekenmachine in de hand optelt hoeveel vluchtelingen hij buiten Europa kan houden. Maar vluchtelingen die naar Europa proberen te komen, zullen er altijd zijn. Europa en Noord-Afrika zullen dit samen moeten oplossen. Vluchtelingen terugsturen naar Libië, zoals Francken voorstelt, is nu simpelweg onmogelijk, gezien de toestand in dat land.”

 

Voor Groen ligt de oplossing niet in het afbouwen van de reddingsmissies, maar in een duidelijke asielprocedure, Europese solidariteit, en een betere samenwerking met Noord-Afrikaanse landen. “Wat moet gebeuren, is dat iedereen die asiel aanvraagt in Italië of Griekenland vlug duidelijkheid krijgt. Wie geen recht heeft op asiel, moet terug. Verder moeten we de vluchtelingen spreiden in Europa. Het aantal vluchtelingen dat in België op twee jaar tijd erkend werd, bedraagt 0,25% van onze bevolking. Het is dus onzin om te beweren dat we 'overspoeld' worden”, besluit De Vriendt.

Huurdecreet Homans: zwaksten blijven in de kou staan

Huurdecreet Homans: zwaksten blijven in de kou staanza, 2017-07-15 Lees voor

Groen vindt het huurdecreet dat zonet werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering onaanvaardbaar. “Het lijkt alsof Minister Homans vergeten is dat ze naast wonen ook bevoegd is voor armoedebestrijding,” aldus Vlaams parlementslid voor Groen An Moerenhout. “Met dit huurdecreet laat Minister Homans zo’n 160.000 gezinnen compleet in de steek. De zwaksten op de huurmarkt worden simpelweg vergeten. Dit is een Minister van Wonen onwaardig, en al helemaal schandalig voor een Minister van Armoedebestrijding.”

An MoerenhoutVlaams parlementslid

Het is al lang geen geheim meer dat de armoede op de huurmarkt sterk toeneemt: huurprijzen blijven stijgen, wachtlijsten voor sociale woningen worden alsmaar langer en de kosten voor energie en water lopen steeds meer op en vandaag trekt Homans ook nog eens de huurwaarborg op van twee maanden naar drie maanden huur. Een gevaarlijke cocktail, die ervoor gezorgd heeft dat op dit moment een derde van de private huurders in armoede is beland.  Minister Homans beloofde dat ze deze groep zou beschermen, door een systeem uit te werken van geconventioneerd huren. Hierbij geeft de overheid bijvoorbeeld een premie aan de verhuurder die zijn huurprijs verlaagt ten voordele van de zwakste huurders. Van dit systeem is echter geen sprake in het huurdecreet dat Homans vandaag voorstelde. 

“Homans doet niets anders dan belofte na belofte breken,” aldus An Moerenhout. “Een actieplan tegen discriminatie op de huurmarkt, een integratiepact, een systeem om de zwaksten te beschermen: Homans heeft ons heel mooie dingen beloofd. Alleen blijkt ook vandaag weer dat de Minister niet verder geraakt dan beloftes,” besluit Moerenhout.

Rechtsaf door rood in Gent

Rechtsaf door rood in Gent Lees voor

In Gent mogen fietsers nu al op bepaalde plaatsen rechtsaf door een roodlicht rijden. Daar komt nu nog een plek bij: op het kruispunt van de Zwijnaardsesteenweg en de Pintelaan.

De maatregel werd goed onthaald in Gent. Bovendien gaat de veiligheid en het comfort voor fietsers er op vooruit. Daarom voerden de Fietsersbond en het Gents MilieuFront onlangs actie om nog meer RechtsAf Door Rood-bordjes te plaatsen.

Het Vlaamse niveau is echter geen voorstander van RADR. Filip Watteeuw, Gents schepen van Mobiliteit, staat wel achter de regel. In Gent komen er daarom nog RADR-bordjes bij. 'Hopelijk ziet Vlaanderen snel de waarde van deze regel in,' zegt Watteeuw. 'De grote winst ligt namelijk op de gewestwegen en die zijn een Vlaamse bevoegdheid.'

Filip WatteeuwSchepen Gent Feiten
 • 14 jul 2017
 • Gent
Andere realisaties
 • Marina De Bie

  Door parkeersensoren te installeren kan er sneller ingegrepen worden als autobestuurders te lang parkeren. "De stad Mechelen komt hiermee tegemoet aan de vraag van de lokale handelaars om dicht bij hun winkels te kunnen laden en te lossen", aldus Marina De Bie, de groene schepen die inmiddels al vele jaren bestuurservaring op de teller heeft.

  Meer
 • Filip Watteeuw

  "Voor het einde van de zomer 2014 is het nieuwe nachtnet een feit, de vertramming van lijnen 3 en 7 komt er door en de eerste supertrams komen naar Gent". Aan het woord voormalig fractieleider in het Vlaams Parlement Filip Watteeuw maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mobiliteitsschepen in Gent. Eén en al daadkracht.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB werd op 20 februari verkozen als 'Regionale overheidsorganisatie van het jaar 2014'. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan overheidsorganisaties die uitblinken in klantgerichtheid, effectiviteit en efficiëntie, strategie en duurzaamheid. Ex-voorzitster Adelheid Byttebier is terecht fier.

  Meer
 • Rik Jellema

  De Brusselse gemeente Etterbeek sleept net voor de jaarwisseling het eerste duurzaam wijkcontract in de wacht. Eindelijk. En dat dank zij onze groene schepen Rik Jellema.

  Meer
Meer realisaties

Kamsalamanders gespot in Kruibeke

Kamsalamanders gespot in Kruibeke Lees voor

De poelenwerkgroep van Kruibeke trof zeven uiterst zeldzame kamsalamanders aan in één van de poelen die de gemeente rijk is.

De poelenwerkgroep spotte de kamsalamanders tijdens een bezoek aan een hoogspanningspost van netbeheerder Elia. Met hulp van de werkgroep, de gemeentelijke technische dienst, Regionaal Landschap Schelde-Durme en Elia werden daar zes poelen aangelegd. Het terrein is niet toegankelijk voor het publiek en de poelen worden niet vervuild, dus is het de ideale plek voor de salamanders.

'Het is de eerste keer dat we zoveel kamsalamanders tegenkomen', benadrukt Robbert Schepers van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. 'We vonden verder ook nog een boel andere dieren. Het poelennetwerk is echt een opsteker voor de biodiversiteit.'

Groen-burgemeester Jos Stassen vult aan: 'We willen met het gemeentebestuur mensen samenbrengen om voor de natuur te zorgen. Daarom voorzien we geld voor Kruibekenaren die een poel willen aanleggen of herstellen.'

Jos StassenBurgemeester van Kruibeke Feiten
 • 14 jul 2017
 • Kruibeke
Andere realisaties
 • Wout De Meester

  Stad en natuur zijn geen vijanden. Als je het groen tot diep in de stad laat doordringen, word je beloond met meer natuur en een leefomgeving waar geen mens meer weg wil.

  Meer
 • Erwin Goethals

  In Maldegem maakt het gemeentebestuur werk van natuur én landbouw. Alleen lukt dat niet, een degelijk Vlaams beleid is nodig.

  Meer
 • Veerle Leroy

  Met meer groen en natuur beschermen ze in Beersel het mooiste wat hun gemeente te bieden heeft.

  Meer
 • Goedele Van Der Spiegel

  In maart 2012 werd de gemeente Edegem mede-eigenaar van Hof ter Linden. Een heel mooi domein kwam zo in publiek bezit. En daar wil Groen natuurlijk iets mee doen…  Goedele Van der Spiegel, schepen bevoegd voor milieu, natuur en duurzame ontwikkeling, hield mee de pen vast van het masterplan voor domein Hof Ter Linden.

  Meer
Meer realisaties

Groen hoopt op nationale navolging registratiesysteem politie Mechelen

Groen hoopt op nationale navolging registratiesysteem politie Mechelendi, 2017-07-11 Lees voor

De Mechelse politie wil een voortrekker zijn in het tegengaan van etnische profilering, en is gestart met de registratie van elke identiteitscontrole. Groen is tevreden over de maatregel en wil dat deze uitgebreid wordt naar andere politiezones. 

 

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

“Dit is een belangrijk en noodzakelijk initiatief, dat navolging verdient. Groen heeft dergelijk initiatief ook voorgesteld als aanbeveling in het laatste luik van de commissie aanslagen. Dit kan een manier zijn om het vertrouwen tussen politie en bevolking te versterken”, stelt Stefaan Van Hecke (Groen). Hij roept minister Jambon (N-VA) op om het Mechelse project nationaal op te volgen en navolging te geven.

De politiezone van Mechelen-Willebroek is het eerste politiekorps in ons land dat dergelijke registraties doet. “Dit experiment kan erg leerrijk zijn”, stelt Van Hecke. “Transparantie en dialoog zijn een essentieel onderdeel van goed politiewerk. Die registraties zijn geen motie van wantrouwen aan de politie, maar wel een manier om vertrouwen te versterken en de problematiek in kaart te brengen. Initiatieven die de politie dichterbij de burger brengen, daar heeft iedereen baat bij.”

Groen hoopt dat andere politiezones zullen volgen en kijkt naar minister Jambon voor een initiatief. “Meer veiligheid is een gedeelde doelstelling. Daar horen preventieve en repressieve maatregelen bij. Het evenwicht daarbij is belangrijk. Al te vaak wordt soms verwezen naar overdreven en systematische controles. Etnische profilering is een probleem dat niet mag worden ontkend. Deze registratie kan nuttig zijn om na te gaan of die klachten al dan niet terecht zijn”, besluit Van Hecke. “Tevens vragen we dat klachten steeds ernstig worden onderzocht en ook het Comité P daar zijn rol in speelt.”

 

Brussel voorloper in strijd tegen discriminatie op arbeidsmarkt

Brussel voorloper in strijd tegen discriminatie op arbeidsmarktdo, 2017-07-06 Lees voor

Groen en Ecolo reageren tevreden op de beslissing om praktijktesten en mystery calls in Brussel in te voeren. Brussels fractieleider en voortrekker Bruno De Lille (Groen): “Groen en Ecolo hebben grote inspanningen geleverd om de praktijktesten en mystery calls mogelijk te maken. In het begin had de regering veel koudwatervrees, maar gaandeweg hebben we de meerderheid kunnen overtuigen. In de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt zullen we nu eindelijk in Brussel forse vooruitgang kunnen boeken. Hopelijk inspireert dit pionierswerk andere overheden in België.”

Bruno De LilleBrussels parlementslid - fractieleider

Groen en Ecolo reageren tevreden op de beslissing om praktijktesten en mystery calls in Brussel in te voeren. Brussels fractieleider en voortrekker Bruno De Lille (Groen): “Groen en Ecolo hebben grote inspanningen geleverd om de praktijktesten en mystery calls mogelijk te maken. In het begin had de regering veel koudwatervrees, maar gaandeweg hebben we de meerderheid kunnen overtuigen. In de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt zullen we nu eindelijk in Brussel forse vooruitgang kunnen boeken. Hopelijk inspireert dit pionierswerk andere overheden in België.”

Na de aanvankelijke weigering van minister Gosuin om praktijktesten in Brussel in te voeren, organiseerde het Brusselse Parlement onder impuls van Groen en Ecolo hoorzittingen over dit thema. Daardoor kwam het debat in een stroomversnelling. Fractieleider Bruno De Lille (Groen): “We hebben wetgevende initiatieven genomen en hoorzittingen met experts georganiseerd. Daaruit bleek dat de drempels die de meerderheid zag, wel degelijk overwonnen konden worden. Dat de minister ons nu uiteindelijk volgt, is mooi en geeft blijk van voortschrijdend inzicht. Dit is een grote stap voorwaarts. Nu moet de inspectiedienst ook voldoende middelen krijgen om de praktijktesten en mystery calls uit te voeren.”

Doorzetten

De groenen vragen nu dat de Brusselse regering doorzet. Fractieleiders voor Ecolo, Zoé Genot: “De inspectie werkt reactief, dat wil zeggen: na klachten op basis van sterke vermoedens. De volgende stap is proactieve inspectie. Dat zal nodig zijn, want discriminatie gebeurt steeds meer verborgen.”

Groen en Ecolo wijzen er tot slot op dat Brussel terecht trots mag zijn. “Noch in Vlaanderen, Wallonië of federaal staat men al zo ver in de strijd tegen discriminatie. Brussel is hier voortrekker en we hopen dan ook dat ons voorbeeld gevolgd zal worden.”

Pagina's